Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego (AML)

Zakres usług

Magdalena Urban-Rybicka

Magdalena Urban-Rybicka
Compliance Manager
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

doradztwo podatkowe, doradca

Paweł Plich
doradca podatkowy
e-mail:
tel: +48 22 886 93 28

  • Pomagamy podmiotom gospodarczym, w szczególności spółkom z kapitałem zagranicznym, prawidłowo zidentyfikować beneficjentów rzeczywistych - celem dokonania terminowego zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);
  • W przypadkach, gdy za beneficjentów rzeczywistych uznaje się osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze (np. członków zarządu) -  zapewniamy wymagane udokumentowanie braku możliwości ustalenia beneficjentów rzeczywistych innymi metodami przewidzianymi w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT);
  • W ramach przewidzianych w regulacjach AML/CFT środków bezpieczeństwa finansowego, pomagamy instytucjom obowiązanym zweryfikować klientów, w tym ustalić beneficjentów rzeczywistych tych klientów.
  • Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie ustalania i weryfikowania klientów oraz beneficjentów rzeczywistych dla celów stosowania przez instytucje finansowe przepisów AML/CFT;
  • Korzystamy z wiarygodnych baz danych umożliwiających identyfikację struktury własności i kontroli oraz ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Scroll to Top