OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / KORZYSTANIE Z COOKIES

I.        INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy poniżej informację o sposobie przetwarzania i ochronie Państwa danych osobowych przez Plich&Partners Doradcy Podatkowi sp.p. w związku z funkcjonowaniem naszej spółki oraz prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację każdego z Państwa jako osoby fizycznej, w sposób bezpośredni lub pośredni. Dane osobowe nie dotyczą zatem osób prawnych, ani innych jednostek organizacyjnych.
Plich&Partners przetwarza i chroni dane osobowe zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], a także powszechnie obowiązującymi przepisami krajowego prawa o ochronie danych osobowych W szczególności zapewniamy, aby przetwarzanie przez nas danych osobowych było wykonywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, w jakich dane zostały pozyskane.
Ochronę Państwa danych osobowych zapewniają dodatkowo przepisy o ochronie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych wynikające z ustawy z 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym [tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 283 ze zm. dalej: Ustawa o doradztwie podatkowym].
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz uprawnień przysługujących Państwu w związku z tym przetwarzaniem, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu poczty e-mail "> bądź telefonicznie.
1.1       Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Plich&Partners Doradcy Podatkowi sp.p. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 101 lok. 20, kod pocztowy: 02-011 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268318 [dalej: Plich&Partners lub Administrator].
1.2       Osoby, których dane przetwarzamy
Plich&Partners przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób fizycznych:
 • Pracownicy klienta - przez których, dla potrzeb niniejszej informacji, rozumiemy nie tylko pracowników naszych klientów, ale także osoby zatrudnione przez klientów na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby reprezentujące klientów, członków organów spółek będących naszymi klientami, będących osobami fizycznymi wspólników tych spółek, a także inne osoby kontaktujące się z nami w imieniu tych podmiotów przed zawarciem umowy z Plich&Partners;
 • Pracownicy dostawcy - przez których, dla potrzeb niniejszej informacji, rozumiemy nie tylko pracowników naszych dostawców, ale także osoby zatrudnione przez dostawców na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby reprezentujące dostawców, członków organów spółek będących naszymi dostawcami, będących osobami fizycznymi wspólników tych spółek, a także inne osoby kontaktujące się z nami w imieniu tych podmiotów przed zawarciem umowy z Plich&Partners;
 • Klienci będący osobami fizycznymi - przez których, dla potrzeb niniejszej informacji, rozumiemy nie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale także wspólników spółek cywilnych korzystających z naszych usług, w tym także osoby kontaktujące się z nami przed zawarciem umowy z Plich&Partners;
 • Dostawcy będący osobami fizycznymi - przez których, dla potrzeb niniejszej informacji, rozumiemy nie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale także wspólników spółek cywilnych dostarczających nam swoje towary lub usługi, w tym także osoby kontaktujące się z nami przed zawarciem umowy z Plich&Partners;
 • Konsultanci Plich&Partners - przez których, dla potrzeb niniejszej informacji, rozumiemy wspólników Plich&Partners, pracowników Plich&Partners, a także osoby zatrudnione przez Plich&Partners na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • Kandydaci do pracy - przez których, dla potrzeb niniejszej informacji, rozumiemy kandydatów do pracy lub współpracy z Plich&Partners;
 • Pozostałe osoby - przez które, dla potrzeb niniejszej informacji, rozumiemy inne niż wymienione wyżej osoby fizyczne kontaktujące się lub pozostających w kontakcie z Plich&Partners (w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej) w związku z funkcjonowaniem Plich&Partners lub działalnością gospodarczą prowadzoną przez Plich&Partners, w szczególności niezależni konsultanci, osoby zatrudnione przez inne podmioty doradcze współpracujące z Plich&Partners na rzecz klientów, pracownicy lub pełnomocnicy organów skarbowych, pracownicy sądów, biegli lub świadkowie.
1.3       Kategorie przetwarzanych danych
W przypadku wszystkich wyżej wymienionych osób zakres przetwarzanych przez nas informacji obejmuje dane kontaktowe oraz dane identyfikujące tożsamość takie jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty e-mail.
W przypadku Kandydatów do pracy zakres danych osobowych obejmuje dodatkowo dane związane z kwalifikacjami zawodowymi, datę urodzenia oraz wizerunek.
W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi oraz Dostawców będących osobami fizycznymi zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje także inne dane niezbędne do zawarcia umów z tymi podmiotami lub dokonania z nimi rozliczeń (np. miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej).
W przypadku Pozostałych Osób zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować także dodatkowe informacje, o ile są konieczne dla realizacji celu przetwarzania.
Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Konsultantów Plich&Partners, jest ustalany przez Plich&Partners bezpośrednio z tymi osobami.
1.4       Źródło pozyskania danych osobowych
Podstawowym źródłem pozyskania przez nas danych osobowych osób fizycznych są informacje uzyskane bezpośrednio od tych osób. Osoby fizyczne kontaktują się z nami przede wszystkim za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie w różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej przez Plich&Partners.
W przypadku Pracowników klienta oraz Pracowników dostawcy, informacje o danych osobowych tych osób mogą być także przekazywane przez inne osoby działające w imieniu naszych klientów lub dostawców (np. przez innych pracowników, pełnomocników, członków zarządu) bądź przez podmioty współpracujące z naszymi klientami lub dostawcami. Osoby te kontaktują się z nami w związku z wykonywaniem umów zawartych przez Plich&Partners, a także w związku z działaniami poprzedzającymi zawarcie tych umów.
Jeżeli podmiotem inicjującym kontakt z osobą fizyczną jest Plich&Partners, wówczas źródłem pozyskanych danych osobowych są publiczne rejestry (np. KRS, CEIDG), komercyjne bazy danych lub  strony internetowe.
Plich&Partners pozyskuje także dane od osób trzecich w związku ze świadczeniem przez Plich&Partners usług doradztwa podatkowego. W szczególności dotyczy to danych uzyskiwanych w związku z reprezentacją klientów przed organami podatkowymi, egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi, sporządzaniem deklaracji podatkowych, udzielaniem porad podatkowych, przeglądem dokumentacji podatkowej, prawnej i księgowej klienta. Dane osobowe pozyskane w ten sposób obejmują m.in. dane osobowe świadków, pełnomocników, pracowników organów podatkowych, dane pracowników kontrahentów Klientów lub ich dostawców.
1.5       Tajemnica zawodowa
Wszelkie fakty i informacje, w tym także dane osobowe, z którymi doradca podatkowy zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu są objęte tajemnicą chronioną na podstawie przepisów Ustawy o doradztwie podatkowym. Ochrona tajemnicy zawodowej wynikająca z tych przepisów obejmuje nie tylko doradców podatkowych Plich&Partners, ale także inne osoby zatrudnione przez Plich&Partners przy świadczeniu usług doradztwa podatkowego.
W przypadku, gdy przetwarzane przez nas dane osób fizycznych nie zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób, jesteśmy zwolnieni z obowiązku informowania o przetwarzaniu tych danych w zakresie, w jakim dane osobowe muszą pozostać poufne z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego (art. 14 ust. 5 d RODO).
1.6       Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w uzasadnionych prawnie celach, tj. takich, na które zezwalają przepisy prawa. Najczęściej są to następujące cele:
 • podjęcie działań zmierzających do nawiązania współpracy z Klientem będącym osobą fizyczną lub Dostawcą będącym osobą fizyczną lub innym podmiotem współpracującym z Plich&Partners będącym osobą fizyczną; realizacja praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Plich&Partners z tymi podmiotami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy);
 • podjęcie działań zmierzających do nawiązania współpracy z klientami, dostawcami lub innymi podmiotami nie będącymi osobami fizycznymi; realizacja praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Plich&Partners z tymi podmiotami; wzajemna komunikacja pomiędzy Konsultantami Plich&Partners a Pracownikami dostawców, Pracownikami klientów lub osobami działającymi w imieniu innych podmiotów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią);
 • komunikacja pomiędzy Plich&Partners a Kandydatami do pracy na potrzeby związane z rekrutacją i zatrudnieniem, analiza informacji o kwalifikacjach zawodowych Kandydata do pracy (podstawa prawna - odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą; art. 6 ust 1 lit c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze);
 • przechowywanie dokumentów rekrutacyjnych otrzymanych od Kandydatów do pracy po zakończeniu rekrutacji - na potrzeby przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodna osoby, której dane dotyczą);
 • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń wynikających z umów zawartych przez Plich&Partners (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią);
 • świadczenie usług doradztwa podatkowego, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • wykonanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów normujących okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych (np. faktur), dokumentacji pracowniczej, jak również z przepisów normujących okres obowiązkowego przechowywania udzielonych opinii, porad podatkowych i innych wystąpień dokonywanych przez doradców podatkowych w imieniu klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze);
 • prowadzenie statystyk i archiwum udzielonych wystąpień i porad w szczególności w związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej oraz unikania konfliktu interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora);
 • marketing bezpośredni usług Plich&Partners (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora);
 • przekazywanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną, jeżeli została udzielona dodatkowa zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • komunikacja pomiędzy Plich&Partners a Konsultantami Plich&Partners na potrzeby związane z ich zatrudnieniem lub świadczeniem przez nich usług (podstawa prawna: odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze; art. 6 ust 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 • prezentacja oferty i zespołu Plich&Partners w materiałach informacyjnych Plich&Partners (podstawa prawna - odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą; art. art. 6 ust 1 lit f – prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej).
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane przez Plich&Partners na podstawie art. 6 ust 1 lit. d, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, w szczególności gdy brak jest innej podstawy prawnej, a przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony interesów osoby takich jak życie, zdrowie, zapobieżenie szkodzie majątkowej.
1.7       Okres przetwarzania danych osobowych
Gromadzone przez Plich&Partners dane osobowe są przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji wyżej określonych celów przetwarzania. W szczególności dane są przetwarzane:
 • w okresie obowiązywania umów zawartych przez Plich&Partners z klientami, dostawcami lub innymi podmiotami, a po ich rozwiązaniu - w okresie umożliwiającym ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń;
 • w okresie wymaganym przez odrębne przepisy, w tym w okresie wyznaczonym terminem przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych Plich&Partners lub Konsultantów Plich&Partners, terminem przechowywania dokumentacji pracowniczej, terminem archiwizacji porad i wystąpień doradców podatkowych w związku ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego;
 • do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Plich&Partners dla celów marketingu bezpośredniego;
 • do czasu złożenia sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą - gdy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; jednakże sprzeciw nie spowoduje zaprzestania przetwarzania w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania danych, nadrzędnych wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • do czasu zakończenia procesu rekrutacji – w przypadku przetwarzania danych przez Kandydatów do Pracy;
 • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
1.8       Dobrowolność podania danych
W przypadkach, gdy dane osób fizycznych są udostępniane bezpośrednio przez te osoby, ich podawanie ma charakter dobrowolny, jednak konieczny dla realizacji celów, w związku z którymi dane są zbierane. W szczególności podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla wykonania umów, których stroną jest Plich&Partners, podjęcia działań przed zawarciem takich umów, wypełnienia obowiązków ustawowych w zakresie minimalnego okresu przechowywania dokumentów i informacji, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, a także umożliwienia wzajemnej komunikacji z Plich&Partners.
1.9       Brak profilowania danych i przetwarzania w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie są przetwarzane przez Plich&Partners w sposób zautomatyzowany ani nie polegają profilowaniu.
1.10     Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Plich&Partners są przede wszystkim zewnętrzni usługodawcy świadczący usługi dla Plich&Partners, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, księgowe i podatkowe. Przetwarzanie danych przez te podmioty odbywa się na podstawie stosownych umów zawartych z Plich&Partners. Niezależnie od tego, odbiorcami danych są także osoby upoważnione przez Plich&Partners, w szczególności pracownicy i zleceniobiorcy Plich&Partners, dokonujący przetwarzania danych w imieniu i na rzecz Plich&Partners.
Dane osobowe mogą także być także udostępniane przez Plich&Partners operatorom pocztowym i kurierom. Dotyczy to w szczególności wymiany korespondencji w związku z usługami doradztwa podatkowego świadczonymi przez Plich&Partners.
Dostęp do danych osobowych mogą mieć także organy administracji lub sądy oraz reprezentujący je urzędnicy i sędziowie – jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. Dotyczy to w szczególności działań nadzorczych lub kontrolnych podejmowanych wobec Plich&Partners.
Plich&Partners dokonuje powierzenia lub udostępnienia danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi w prawie o ochronie danych osobowych (w tym przepisów RODO) oraz wyłącznie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy o zachowaniu tajemnicy doradcy podatkowego lub inne uregulowania chroniące tajemnicę zawodową.
Plich&Partners nie przekazuje danych do osób lub podmiotów mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej.
1.11     Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują niżej opisane uprawnienia:
 • Prawo dostępu do danych osobowych: prawo to polega m.in. na możliwości uzyskania informacji, czy Plich&Partners przetwarza dane osobowe, a jeżeli tak, to jaki jest cel i zakres tego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • Prawo do sprostowania danych: prawo to polega na możliwości żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych, jeżeli są niekompletne (art. 16 RODO);
 • Prawo do sprzeciwu: prawo to polega na możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych dla celów marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODO);
 • Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą: sprzeciw może być wniesiony, gdy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; sprzeciw nie spowoduje zaprzestania przetwarzania w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania danych, nadrzędnych wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO);
 • Prawo do usunięcia danych: prawo to przysługuje gdy:
  • przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,
  • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego,
  • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania z powodów związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą i jednocześnie brak jest ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania danych, nadrzędnych wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub gdy przetwarzanie nie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • dane muszą zostać usunięte w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego,
  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo to przysługuje gdy:
  • zakwestionowano prawidłowość danych osobowych – w okresie pozwalającym Plich&Partners sprawdzić prawidłowość danych,
  • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą – w okresie umożliwiającym stwierdzenie, czy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Plich&Partners, nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO);
 • Prawo do przenoszenia danych: prawo to polega na możliwości otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz prawo żądania, aby te dane zostały przesłane innemu administratorowi; prawo to przysługuje pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody lub umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (art. 20 RODO);
 • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: prawo to przysługuje w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie otrzymanej zgody; cofniecie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: "> (art. 7 ust. 3 RODO);
 • Wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: prawo to przysługuje w przypadku uznania, że Państwa dane są przetwarzane przez Plich&Partners niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).
Zwracamy uwagę, iż powyższe uprawnienia zostały szczegółowo opisane we wskazanych artykułach RODO. Jednocześnie zaznaczamy, iż w niektórych przypadkach przepisy w zakresie ochrony danych osobowych ograniczają zakres tych uprawnień. Ograniczenia uprawnień wynikają także z przepisów normujących tajemnicę zawodową, w tym tajemnicę zawodową doradców podatkowych.
1.12     Zmiana Informacji o OCHRONIE danych osobowych
Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych podlega bieżącej weryfikacji i w razie potrzeby jest aktualizowana. Aktualizacja polega na zamieszczeniu nowej, ujednoliconej treści informacji na stronie internetowej https://plich.com/polityka-prywatnosci/.
II        Informacja o plikach cookies
Serwis internetowy udostępniany za pośrednictwem strony www.plich.com korzysta z plików cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony internetowej. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika. Nie służą jednak jego identyfikacji.
Plich&Partners Doradcy Podatkowi sp. p. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 101 lok. 20, 02-011 Warszawa, jako operator serwisu internetowego, zamieszcza pliki cookies na końcowym urządzeniu Użytkownika oraz ma do nich dostęp.
Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika (w szczególności pliki cookies rozpoznają urządzenie Użytkownika, celem odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej),
 • tworzenia statystyk, które pomagają poznać sposób korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego, co służy ulepszeniu zawartości strony internetowej oraz poprawieniu formy prezentacji zamieszczanych treści.
 • marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej; Plich&Partners może w związku z tym przechowywać informacje lub uzyskać dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
W ramach serwisu wykorzystujemy dwa główne rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi jedynie do momentu wylogowania, opuszczenia przez użytkownika strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas zdefiniowany w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
Użytkownik, może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, w celu zablokowania obsługi plików cookies lub uzyskiwania informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu. Zwracamy uwagę, iż zmiana ustawień przeglądarki internetowej użytkownika może ograniczyć dostęp do niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Operator serwisu może korzystać z plików cookies firmy Google w celach analitycznych i marketingowych, w tym plików wykorzystywanych w ramach narzędzi Google Analytics oraz Google AdWords.
Google Analytics to narzędzie wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu internetowego przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania tego Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Operatora serwisu, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Google AdWords pozwala też na wyświetlanie reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis internetowy. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
Blokowanie cookies
Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.
Mozilla Firefox
Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia » Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
Microsoft Edge
Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.
Opera
Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.
Scroll to Top